Om föreningen

WÄNERBLÄNKET (WB) och SUPER-DRAGET är medlemsblad för Vänerns Sportfiskeförening (VSF). Via Super-Draget presenteras fortlöpande nyheter på VSF:s hemsida på Internet. WB distribueras som trycksak och utkommer 3-4 ggr per år. Våra medlemsblad kan följaktligen läsas av såväl den enskilde medlemmen som media-, departements- och verksfolk. Medlemsbladen speglar främst fisket på Vänern samt bevakar att sportfiskarnas befogade rättigheter där, i olika sammanhang, belyses.VSF:s medlemmar är ett farande släkte som starkt påverkar sportfiskets utveckling på många fronter. Vi har flera medlemmar långt utanför Vänerregionen och Sveriges gränser. Av den anledningen förmedlar vi också i medlemsbladen fortlöpande nyheter och synpunkter angående fiskets utveckling på andra fronter.

VARFÖR VÄNERNS SPORTFISKEFÖRENING?
Vänerns Sportfiskeförening (VSF) bildades år 1988, för att stödja, främja och utveckla sportfisket samt tillvarata sportfiskarnas befogade intressen i Vänerregionen. Vänerns miljö och fiskbestånd hade då utsatts för en sekellång och intensiv påverkan. Sportfisket var hänvisat till de fiskarter och kvaliteter som industri och yrkesfisket tillät. Vänerlaxen var nära utrotning. Föreningen är sedan starten ansluten till sportfiskarnas riksorganisation – Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund – populärt kallat Sportfiskarna. VSF fungerar inom Sportfiskarna som ett distrikt i frågor som gäller Vänerfisket. VSF finns även representerad i Laxfond Vänerns fiskeridelegation.

SÅ HÄR VERKAR VI.
VSF arrangerar enskilt eller i samarbete med andra intressenter, t ex kommuner, och andra klubbar olika former av sportfiskeaktiviteter, t ex trollingträffar, trollingexpeditioner, utställningar med mera. Klubben har ett omfattande nationellt och internationellt utbyte, vilket lett till banbrytande insatser på många andra vatten än Vänern. VSF-are är alla del i den demokratiska processen, både som privatpersoner och företrädare för föreningen. Det innebär att vi har såväl rättigheter som skyldighet att yttra oss när makthavarna smyger och ger vilseledande uppgifter.VSF är ingen passiv organisation som man skrämmer med hot. Vi är istället en aktiv förening som snabbt lärt oss att nyttja IT-samhällets moderna teknik för att kunna tala klarspråk och få gehör för sportfiske och fiskevård i bl a Vänern. Inom VSF kommer vi aldrig att tillåta att makt går före rätt utan att det påtalas, även internationellt.

VI SKYDDAR VÄNERLAXEN.
VSF verkar intensivt för att intressanta sportfiskearter får bästa möjliga bevarandeskydd. Föreningen har starkt engagerat sig i och kraftfullt genom åren stött Laxfond Vänerns verksamhet när det gäller skydd, bevarande och reproduktion av de unika stammarna av vänerlax i deras ursprungsmiljöer. VSF har bland annat via sin fiskevårdsfond bidragit till ökade smoltutsättningar i Vänern.

BLI MEDLEM! NU!
VSF behöver ditt och alla andra sportfiskares stöd i sitt fortsatta arbete att föra det gamla svirvelfisket i form av modernt trollingfiske vidare. Vill du göra en långsiktig insats för Vänerregionen, dess fiske och fiskar; då bör du också bli medlem i VSF. Som VSF:are stöder du sportfisket i stort och Vänersportfisket i synnerhet. Du gör en stark förening än starkare och blir dessutom med i gänget, som på ett banbrytande sätt utvecklat båtsportfisket inte bara i Vänern och Sverige utan även i övriga Europa. Intresseanmälan att bli medlem kan göras på vår hemsida. 

001001 / Jan Olsson

 

Vänerns Sportfiskeförening har till syfte:

  • att verka för sportfiskets utveckling på Vänern. Med sportfiske avses fiske med spö, lina och bete där syftet är rekreation och fångsten tas om hand enbart för det egna och/eller vänners konsumtion och icke för avsalu.
  • att verka för en sund och framsynt fiskevård i Vänern samt befrämja Laxfond Vänerns mål och verksamhet. Av särskilt intresse är bevarandet och utvecklingen av Vänerns lax- och öringstammar.
  • att motverka olagligt och olovligt fiske samt andra avarter på fiskets område, samt verka för god sportfiskeetik.
  • att verka för bevarandet av Vänerns naturområden samt motverka slitage och störningar på växt- och djurliv.
  • att verka för en klok miljöpolitik som vidmakthåller och förbättrar Vänerns vattenkvalité till gagn för sportfisket.
  • att verka för ett aktivt utbyte av erfarenheter och gott kamratskap bland sportfiskare på Vänern.
  • att befrämja gott umgänge mellan föreningar och klubbar etc. och andra kategorier av fiskare.
  • att utveckla nationellt och internationellt utbyte rörande föreningens verksamhet.
  • att främja sjösäkerhet och sjövett.
  • För vidare information: Redaktör Wänerblänket Jan Olsson

 

För vidare information Informatör Jan Olsson

VSF:s styrelse år 2002

Sven Eriksson (Ordf)
Tvärhult 302
663 91 Hammarö
tel:054-526190
e-post:
svenaxel@privat.utfors.se

Stig Söderström (v.ordf)
Björkvägen 12
462 53 Vänersborg
tel:0521-18793
e-post:
soderstrom.st@telia.com

Mikael Tuneld (sekr)
Hemvägen 7 B
653 47 Karlstad
tel:054-563404
e-post:
mikael.tuneld@kbab.net

Jan Olsson (informatör)
Almhöjdsvägen 49
417 46 Göteborg
tel:031-552767
e-post:
jan.olsson@fiskejournalen.se

Sten-Gunnar Steénson (kassör)
Lanthöjdsvägen 7
542 31 Mariestad
tel.0501-12153
s-gs@telia.com

Mikael Lindberg (ord. ledamot)
Musselvägen 1
468 34 Vargön
tel:0521-20731

Kjell Andersson (ord.ledamot)
Huveröd 164
451 93 Uddevalla
tel.0522-660365

Thomas Johansson (suppl)
Telegrafgatan 2 A
542 30 Mariestad
tel:0501-17754
E-post:
thomas.johansson@ahlsell.se

Lars Wadh (suppl)
Kyrkogatan 42 C
462 30 Vänersborg
tel:0521-64205

Tommy Nerstrand (suppl)
Grean norra
Ekeudde 76
666 91 Bengtsfors
tel. 0531-10018, 0708-807222
e-post:
nerstrand@telia.com

Kommentera