Laxfond Vänern

I mars 1985 startades PROJEKT LAXFOND FÖR VÄNERN med uppgift att utreda de ekonomiska, biologiska och organisatoriska förutsättningarna för att öka laxbeståndet i Vänern och därigenom väsentligt och varaktigt öka sysselsättnings- och rekreationsvärdet i Vänerområdet.

År 1988 bildades Stiftelsen Laxfond Vänern. Dess primära uppgift är att se till att Vänerlaxen bevaras och reproduceras i god naturlig miljö samt att en genbank finns säkrad. Parallellt var stiftelsens mål att utveckla en upplevelseturism i Vänerområdet med laxfisket som spjutspets. Sistnämnda har inneburit att man under 90-talet årligen satt ut 350 000 st Vänerlaxar i sjön, vilket resulterat i ett laxfiske utan motsvarighet i Europa.Medel till stiftelsen kom från stat, kommun och delvis näringslivet. Regionala och lokala fiskeorganisationer (yrkesfiske, husbehovsfiske och sportfiske) besitter styrelseplatser i Laxfondens delegationer samt fungerar som remissinstanser till länstyrelser m m.

Laxfonden bildade 1993 ett marknadsföringsbolag. Dess första uppgift blev att knyta kontakter med Vänernintressenter, typ boendanläggningar och aktivitetsentreprenörer typ charterbåtsskeppare och fiskeguider för att kunna marknadsföra en god produkt. Affärsidén runt Laxfond Vänerns turistsatsning byggde på tre punkter:

Produktion av talrika och storväxta bestånd av lax och öring för sportfiske, vilka tas fram via fiskevårdande insatser.

Sportfisketurism byggd på allsidig service, hög kvalitet och olika prislägen. Utvecklas för såväl svenska som utländska turister.

Aktiviteter för medresenärer som inte sportfiskar.

Sportfiskeservicen har under Laxfond Vänerns existens avsevärts förbättrats i kommunerna runt om sjön. I kommunernas turistorgan Vänerland finns en särskild fiskegrupp som granskar servicen samt påpekar vilka åtgärder som bör vidtagas. Speciell uppmärksamhet har man ägnat hamnservice och sjösättningsramper. Fiskegruppens undersökningar tillsammans med Högskolan i Karlstad visade att Laxfondens satsningar snabbt gav resultat. År 1990 omsatte sportfisketurismen enbart i Vänern drygt 12 miljoner kronor samt genererade 25 000 gästnätter.

Nationellt har Laxfonden mycket påverkat utvecklingen inom redskaps- och båtindustrin samt när det gäller mässor, fackpress och förlängd turistsäsong. Laxfonden var motorn som fick trollinghjulet i hela Sverige att rotera i allt starkare tempo.Trollingfiskets utveckling har likaså betytt att tillverkare, grossister och detaljister nu har ett mycket bredare produktsortiment än för 10-15 år sedan.

Båtindustrin anammade snabbt utvecklingen och numera lanserar samtligastörre båttillverkare för båtsportfiske specialdesignade båtar. Antalet sportfiskebutiker har tillika ökar runt om sjön. En charterbåtsflotta har etablerats där laxfiske i representationssyfte blivit ett populärt inslag för näringslivet, t ex SAAB runt sjön.

Regeringen har i fiskevårdande syfte avlyst den allmänna flottleden i Klarälven. De omfattande smoltutsättningarna i Vänern och dess tillflöden har i Norsälven och Klarälven fött ett flug- och spinnfiske efter atlantisk insjölax utan motstycke. Vänerns värde stiger med andra ord även i älvarna. ./.

Kommentera