Föreningens syfte

Vänerns Sportfiskeförening har till syfte:

  • att verka för sportfiskets utveckling på Vänern. Med sportfiske avses fiske med spö, lina och bete där syftet är rekreation och fångsten tas om hand enbart för egen och/eller vänners konsumtion och icke för avsalu.
  • att verka för en sund och framsynt fiskevård i Vänern samt befrämja Laxfond Vänerns mål och verksamhet. Av särskilt intresse är bevarandet och utvecklingen av Vänerns lax- och öringstammar.
  • att motverka olagligt och olovligt fiske samt andra avarter på fiskets område  samt verka för god sportfiskeetik.
  • att verka för bevarandet av Vänerns naturområden samt motverka slitage och störningar på växt- och djurliv.
  • att verka för en klok miljöpolitik som vidmakthåller och förbättrar Vänerns vattenkvalité till gagn för sportfisket.
  • att verka för ett aktivt utbyte av erfarenheter och gott kamratskap bland sportfiskare på Vänern.
  • att befrämja gott umgänge mellan föreningar och klubbar etc. och andra kategorier av fiskare.
  • att utveckla nationellt och internationellt utbyte rörande föreningens verksamhet.
  • att främja sjösäkerhet och sjövett.

Kommentera